Sakramenty święte

Chrzest- w uroczystej formie w ostatnie niedziele miesiąca na Mszy św. o godz. 10.00 oraz w II dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na Mszy św. o godz. 12.00. Planując Chrzest, należy potwierdzić aktualność terminu.

 

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy obmyci z grzechu pierworodnego i włączeni do wspólnoty Kościoła. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie. [KKK 1213].


Dokumentami potrzebnymi do chrztu są:

 • Odpis aktu urodzenia dziecka.
 • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, jeśli ślub nie był zawarty w tutejszej Parafii
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania).
 • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą przyjąć godność chrzestnej i chrzestnego w Kościele Rzymskokatolickim. Jeśli rodzice z dzieckiem zamieszkują poza tutejszą Parafią -zezwolenie z na Chrzest z parafii zamieszkania.
 • Chrzestnym(ą) może być osoba która ukończyła 16 rok zycia i przyjęła Sakrament Bierzmowania oraz może przystapić do spowiedzi i Komunii św.

 


Bierzmowanie- w naszej Parafii ten sakrament jest udzielany każdego roku

 


Sakrament bierzmowania, wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. [KKK 1285]


Dokumentami potrzebnymi do bierzmowania są:

 • Metryka chrztu
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej
 • Kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczą w niedzielnych i świątecznych mszach świętych i swoją obecność potwierdzają każdorazowym podpisem kapłana w indeksie.
 • Jeśli mieszkaja poza tutejszą Partafią zgoda od kapłana ze swojej Parafii.

 

I Komunia św. w naszej Parafii

Uroczystość I komunii zwyczajowo w niedziele przed Bożym Ciałem na Mszy św. o godz. 10.00. Przygotowanie Rodziców i zapisy Dzieci we wrześniu.

 

Sakrament Pokuty sprawowany jest przed każdą Mszą św. i na prośbę penitenta zawsze, o ile jest to możliwe. W naszym kościele jest specjalne pomieszczenie w którym można się wyspowiadać(w starej części kościoła). Jeśli tam nie ma kapłana można poprosić z zakrystii.

 

 

Sakrament Małżeństwa

 

Przymierze małżeńskie, przez który mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. [KKK 1601]

Przygotowania do sakramentu małżeństwa mają dość długą i złożoną procedurę. Dlatego też w kancelarii oczekujemy obojga narzeczonych nie później niż 3 miesiące przed planowanym ślubem. Wiąże się to z koniecznością: ogłoszenia zapowiedzi, przeprowadzenia rozmów kanonicznych oraz odbycia przez narzeczonych kursu przedmałżeńskiego.


Dokumentami potrzebnymi do zawarcia związku małżeńskiego są:

 • Metryka chrztu wydana nie wcześniej niż 3 miesięce przed spotkaniem w kancelarii parafialnej.
 • Dowody osobiste.
 • Świadectwo z religii (lub indeks) z ostatniej klasy edukacji szkolnej.
 • Świadectwo bierzmowania - o ile przyjęcia sakramentu bierzmowania nie odnotowano w metryce chrztu.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.
 • Potwierdzenie przystąpienia do dwóch spowiedzi przedślubnych.
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt cywilny, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 


Sakrament chorych

 

Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób szczególnie dotkniętych chorobą - namaszczenie chorych. [KKK 1511]
Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. [KKK 1514]

Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się starość. [KKK 1515]

Sakramentu chorych udzielamy na Mszy św. w Dzień Chorych 11 lutego oraz w inne dni na prośbę rodziny czy chorego.
W nagłych przypadkach sakrament namaszczenia chorych jest udzielany na każde wezwanie.

 

Pogrzeb katolicki- nie jest sakramentem. W czasie pogrzebu może być udzielany sakrament Pokuty i sprawowana Msza św. z Komunią św.

 

Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go "w ręce Ojca". Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale. Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej. Błogosławieństwa, które ją poprzedzają i po niej następują, są sakramentaliami. [KKK 1683]


Potrzebne dokumenty do załatwienia pogrzebu:

 • Akt zgonu z USC i karta dla celów pochowania
 • Potwierdzenie, czy zmarły był zaopatrzony sakramentem namaszczenia chorych i wiatykiem od kapelana szpitala lub kapłana, który udzielił wymienionych sakramentów
 • Jeśli pogrzeb jest z innej Parafii zgoda kapłana własnej Parafii.
 • dokument potwierdzający opłatę dzierżawy placu pod grob(jeśli pochówek na parafialnym cmentarzu)